ISO 9001 w systemie kierownia jakością w przedsiębiorstwie.

ISO 9001 to międzynarodowa norma definiująca wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Normę ISO 9001 mogą stosować rozmaite przedsiębiorstwa, niezależnie od ich rozmiaru i rodzaju. Skierowana jest ona na zrozumienie i zrealizowanie oczekiwań klienta, a zatem określonych potrzeb względem produktów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, przekazanie danych z skuteczności procesów oraz ich nieustanne poprawianie, w oparciu o obiektywne testy.

ISO

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com
Do głównych kryteriów normy ISO 9001 należą m.in.: zaprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,motywacja kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością,usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, tworzenie notorycznych pomiarów (satysfakcja klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te kryteria są drobiazgowo zawarte w przedmiotowej normie i mają osiem zasad jakości:zorientowanie na klienta – pozycja organizacji na rynku zależy od jej klientów;leadership – władza przedsiębiorstwa obiera kierunki jego rozwoju; werwa ludzi – najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie; podejście procesowe – efektywność przedsiębiorstwa zależy głównie od jakości tworzonych w niej procesów;dogłębne podejście do zarządzania – dowodzenie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami;ciągłe doskonalenie – celem przedsiębiorstwa jest ciągłe udoskonalanie tworzonych w niej procesów;rzeczowe podejście do podejmowania decyzji – bazuje ono na logicznej tudzież intuicyjnej eksploracji wszystkich dostępnych informacji;wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami – kreowanie wzajemnie pozytywnych relacji z dostawcami towarów i usług stanowi dla organizacji gwarancję dobrej jakości.

Norma ISO 9001 z 2008 roku posiada 9 rozdziałów, w tym – prolog. Rozdziały 4-8 zawierają wymagania. W przypadku, gdy organizacja spełnia wszystkie kryteria tej normy, może ubiegać się o wydanie stosownego certyfikatu. Certyfikat certyfikat gost r zgodności z normą 9001:2009 wydaje niezależna jednostka certyfikująca. ISO 9001 to standard akceptowany i znany na całym świecie.Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna liczbę wydanych zaświadczeń potwierdzających zgodność systemów administrowania jakością z ww. normą tylko w 2002 roku obliczała na ponad pół miliona.